Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Imecs Judit Anett EV. (székhely: 2600 Vác, Hattyú u. 27., adószám: 66079154-1-33) által a kineziológusi és fülakupunktúrás addiktológusi tevékenysége során valamint www.kineziologiavac.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleit tájékoztassa.

Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR”) törvénynek való megfelelés céljából és annak megfelelően készült.

 1. Adatkezelő megnevezése:

Név: Imecs Judit Anett EV.
Székhely: 2600 Vác, Hattyú u. 27.
Adószám: 66079154-1-33
Telefonszám: +36 20 941 1525
E-mail-cím:
judit.imecs@yahoo.it

A tevékenységem során minimális személyes adatkezelés történik csupán, amely során az alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.

 

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

3.1. A www.kineziologusvac.hu honlapomon keresztül nem kérek be semmilyen személyes adatot, így személyes adatkezelés a weboldalon keresztül nem történik.

3.2. Személyesen, a kineziológiai vagy fülakupunktúrás addiktológiai szolgáltatás igénybe vételekor történik adatgyűjtés és feldolgozás.

Az adatkezelés célja a fenti szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatgyűjtés a 11/1997. (V.28.) NM rendelet 2. számú melléklete A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok alapján történik.

A kezelt személyes adatok köre:

-név, leánykori név

-születési hely, idő

-anyja neve

-lakcím

-telefonszám

-e-mail cím

-érintett által megadott egyéb információk

Az adatkezelés időtartama:

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük (1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről)

3.3. Számlázás

Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírás teljesítése, számla kiállítása az ügyfél részére. A számla kötelező tartalma a termék/szolgáltatás beszerzőjének neve és címe

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük (számviteli törvény).

A számlák egy példányát kizárólag a könyvelés részére továbbítom.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A személyes adatokat papír alapon, zárt szekrényben tárolom. A megadott személyes adatokhoz csak én férek hozzá. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodok arról, hogy a személyes adatokat védem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Adattovábbítás

Személyes adatokat a könyvelés kivételével más adatfeldolgozónak nem adok át.

Hatósági megkeresésre (például rendfenntartó szerveknek, nyomozó hatóságoknak, kormányzati szerveknek, bíróságoknak) adatot szolgáltatok, amennyiben engem arra jogszabály kötelez.

 1. Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Tel: +36 1 700 2323
Fax: +36 1 700 2254
Mail: info@mhosting.hu
Web: www.mhosting.hu

Követőkódok, remarketing:

Követő kódokat nem ágyaztunk be weboldalunkba, remarketing tevékenységet nem folytatunk.

Sütik (cookie): a kineziologusvac.hu sütiket jelenleg nem használ.

 

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általam kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kiegészítését, korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, visszavonását valamint zárolását (a kötelező adatkezelések kivételével),
 • élhet adathordozási jogával,
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

 

A 2. pontban megadott elérhetőségeimen keresztül tájékoztatást kérhet a fenti jogok gyakorlásával és személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Kérdéseire haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül válaszolok.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Imecs Judit Anett EV. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és ha a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

Jelen adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.kineziologusvac.hu/adatvedelem oldalon.

Imecs Judit Anett EV. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Változás esetén ügyfeleimet természetesen azonnal tájékoztatom, a változásokat a www.kineziologusvac.hu weboldalon teszem közzé.

Vác, 2018. május 18.

 

Imecs Judit Anett